Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Akceptuję
Produkty - Tilmor

Postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin


Sposób postępowania z opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin określają etykiety stosowania oraz przepisy Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 63, poz. 638 z 2001 roku z późn. zm.).

Zgodnie z instrukcjami - etykietami stosowania - opróżnione opakowania po środkach ochrony roślin należy trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione, trzykrotnie przepłukane wodą opakowania należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środki zostały zakupione. Bardzo ważne jest, aby zwracane opakowania były czyste. Podczas przyjmowania opakowań sprzedawcy powinni starannie kontrolować ich czystość. Opakowania z pozostałościami środków nie będą odbierane do utylizacji ze względu na niebezpieczeństwo zatruć lub skażenie środowiska podczas ich magazynowania i/lub transportu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami instrukcji, spalanie opakowań po środkach ochrony roślin przez użytkownika we własnym zakresie jest zabronione. Zabronione jest również wykorzystywanie opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym traktowanie ich jako surowce wtórne.

Art. 3 pkt 3a Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. zalicza do środków niebezpiecznych środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne lub toksyczne dla ludzi, pszczół lub organizmów wodnych, określone w przepisach o ochronie roślin uprawnych (w praktyce są to prawie wszystkie środki zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w Polsce). W związku z tym do opakowań po tych środkach znajdują zastosowanie przepisy artykułów 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 Ustawy, tj. przepisy o opakowaniach po środkach niebezpiecznych.

Na podstawie wyżej wymienionych przepisów sprzedawca środków niebezpiecznych obowiązany jest pod karą grzywny pobierać kaucję za opakowania jednostkowe tych środków w wysokości ustalonej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości kaucji za opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych (Dz. U. Nr 202, poz. 2078). Zgodnie z § 4 tego Rozporządzenia, kaucja na opakowania jednostkowe środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi:
  • o pojemności nieprzekraczającej 500 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, nieprzekraczającej 500 g - została ustalona w wysokości 1 zł
  • o pojemności większej niż 500 cm3 i nieprzekraczającej 1.000 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, większej niż 500 g i nieprzekraczającej 1.000 g - została ustalona w wysokości 2 zł
  • o pojemności większej niż 1.000 cm3 i nieprzekraczającej 5.000 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, większej niż 1.000 g i nieprzekraczającej 5.000 g - została ustalona w wysokości 5 zł
  • o pojemności większej niż 5.000 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, większej niż 5.000 g - została ustalona w wysokości 10 zł - jednak nie wyższej niż 30% ceny środka niebezpiecznego zawartego w opakowaniu.
Użytkownik środków niebezpiecznych obowiązany jest pod rygorem kary grzywny zwrócić sprzedawcy odpady opakowaniowe po tych środkach, natomiast sprzedawca jest obowiązany, również pod rygorem kary grzywny, przyjmować opakowania po środkach niebezpiecznych od użytkowników w celu dalszego ich przekazania producentowi, importerowi lub dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Przyjmując opakowania po środkach niebezpiecznych, sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję.

Na podstawie art. 16, pkt 4 Ustawy sprzedawca jest obowiązany do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, o którym mowa w przepisach o odpadach. Ponadto sprzedawca produktów w opakowaniach pod rygorem kary grzywny (art. 26) obowiązany jest na podstawie art. 12 do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach - co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży.

W celu wywiązania się z obowiązków Ustawy, określonych w art. 10 w powiązaniu z art. 11, Bayer CropScience jako producent, importer i dokonujący wewenątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych zlecił wykonywanie obowiązku gospodarowania odpadami opakowaniowymi po tych środkach (w zakresie ich odbierania od sprzedawców, transportu i unieszkodliwiania) firmie REMONDIS (dawna nazwa RETHMANN), która jest operatorem ogólnopolskiego systemu odbioru i unieszkodliwiania opakowań po środkach ochrony roślin. Organizatorem i koordynatorem systemu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR).

W praktyce, sprzedawcy środków ochrony roślin w opakowaniach oznaczonych Bayer CropScience powinni kontaktować się z bezpośrednio z PSOR:

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
00-060 Warszawa, Królewska 27
Tel.: (22) 826 55 68 lub (22) 653 35 66 lub (22) 653 35 65
Faks: (22) 653 35 67
E-mail: psor@psor.pl, www.psor.pl

PSOR wyposaży sprzedawców we wszystkie wymagane Ustawą materiały informacyjne, organizacyjne i operacyjne oraz zarejestruje punkt handlowy w systemie.


Po zarejestrowaniu punktu handlowego w PSOR sprzedawcy środków ochrony roślin Bayer CropScience powinni kontaktować się bezpośrednio z firmą REMONDIS,
Tel. 0801 561 461 lub 022 593 91 56.
Firma REMONDIS odbierze od sprzedawców, zgodnie z Ustawą, na koszt Bayer CropScience odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin (będącymi środkami niebezpiecznymi) w terminie uzgodnionym bezpośrednio ze sprzedawcą. Na dowód wywiązania się z obowiązku przekazania odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin sprzedawca powinien wypełnić w dwóch egzemplarzach kartę przekazania odpadów, wpisując do niej kod odpadu 150110* oraz podać masę opakowań wyrażoną w kilogramach. Karta przekazania odpadu powinna zostać podpisana przez przejmującego odpad, tj. przez firmę REMONDIS. Jeden egzemplarz karty zostaje w aktach sprzedawcy, drugi egzemplarz zabiera przedstawiciel firmy REMONDIS.


W przypadku pytań dotyczących odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin Bayer CropScience prosimy o kontakt
pod nr: 022 572 36 49.