Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Akceptuję
Ochrona roślin - Produkty - CALYPSO 480 SC

Nasze produkty - klasyfikacja środka

CALYPSO 480 SC - bezpieczeństwo
Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia
EUH401: W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H351: Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360Fd: Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania
  • P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
  • P261: Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
  • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
  • P308+P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P391: Zebrać wyciek.
  • Uwaga! Opakowania tego produktu dostarczane ogółowi społeczeństwa muszą być zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.
Karencja
ziemniak - 3 dni
drzewa owocowe - 14 dni
porzeczka czarna - 5 dni
Prewencja
NIE DOTYCZY
Piktogramy
Uwaga
Uwaga
Uwaga