Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Akceptuję
Ochrona roślin - Produkty - LAMARDOR 400 FS

Nasze produkty - klasyfikacja środka

LAMARDOR 400 FS - bezpieczeństwo
Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia
EUH401: W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry
H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania
  • P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
  • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/mydłem.
  • P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P391: Zebrać wyciek.
  • Inne zagrożenia nie są znane.
Karencja
NIE DOTYCZY
Prewencja
NIE DOTYCZY
Piktogramy
Niebezpieczny dla środowiska
Uwaga
Działanie mutagenne