Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Akceptuję
Ochrona roślin - Produkty - LUNA EXPERIENCE 400 SC

Nasze produkty - klasyfikacja środka

LUNA EXPERIENCE 400 SC - bezpieczeństwo
Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia
EUH401: W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H351: Podejrzewa się, że powoduje raka.
H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania
  • EUH208: Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
  • P308+P311: W przypadku narażenia lub styczności skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
  • P391: Zebrać wyciek.
Karencja
Jabłoń, Grusza - 14 dni.
Wiśnia, Czereśnia - 7 dni.
Marchew - 14 dni.
Por - 21 dni.
Piktogramy
Uwaga
Uwaga
Uwaga