Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Akceptuję
Ochrona roślin - Produkty - ZATO 50 WG

Nasze produkty - klasyfikacja środka

ZATO 50 WG - bezpieczeństwo
Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia
EUH401: W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania
  • P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
  • P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
  • P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną
  • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem
  • P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady / zgłosić się pod opieką laekarza
Karencja
Jabłóń, agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, wiśnia, czereśnia, grusza, śliwa, malina, brówka amerykańska, marchew - 14 dni.
Truskawka - nie dotyczy.
Prewencja
nie dotyczy
Piktogramy
Uwaga
Uwaga