Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Akceptuję

Aktualności

Zasady stosowania środków ochrony roślin opartych na bakterii Bacillus subtilis szczep QST 713

Przy stosowaniu środków ochrony zawierających mikroorganizmy (w tym Bacillus subtilis QST 713) znajduje zastosowanie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki [Dz.U. 2005 nr 81 poz.716 ze zmianami]. Według klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu bakteria Baciluus subtilis wymieniana jest w Grupie 2 zagrożenia, co oznacza, że może wywoływać choroby u ludzi i stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników. W tej sytuacji obowiązkiem pracodawcy, który odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy jest informowanie zatrudnionych pracowników o ryzyku wynikającym z kontaktu z użytymi mikroorganizmami oraz o sposobach profilaktyki bez względu na charakter wykonywanych czynności. Pracodawca zobowiązany jest w szczególności:

 

1) unikać stosowanie szkodliwego czynnika biologicznego;

3) ograniczać liczbę pracowników narażonych na jego działanie;

4) ograniczać uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy;

5) zapewniać pracownikom środki ochrony zbiorowej, a w ostateczności środki ochrony indywidualnej;

6) zapewniać pracownikom środki hermetyczności;

7) stosować znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym;

10) zapewniać warunki bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów, z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych pojemników;

11) stosować procedury (instrukcje) bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi;

12) zapewniać pracownikom systematyczne szkolenia;

13) informować pracownika o badaniach lekarskich, z których pracownik może skorzystać po ustaniu narażenia;

 

Ponadto w ramach ochrony pracownika przed zagrożeniem spowodowanym przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca jest obowiązany do: 

1) zapewnienia bezpiecznych warunków spożywania posiłków i napojów w wydzielonych pomieszczeniach;

2) wyposażenia pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej i przechowywania ich w wyraźnie oznakowanym miejscu;

3) zapewnienia właściwych pomieszczeń, urządzeń higieniczno-sanitarnych, a także środków higieny osobistej oraz, jeżeli to konieczne, środków do odkażania skóry lub błon śluzowych;

4) stworzenia, stosowania procedur (m.in. dezynfekcji, bezpiecznego usuwania i postępowanie ze skażonymi odpadami);

5) zapewnienia bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, ew. niszczenia odzieży, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia, które uległy skażeniu;

6) dostarczenia pracownikowi aktualnych pisemnych instrukcji postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym;

7) niezwłocznego informowania pracowników narażonych w wyniku awarii lub wypadku o tym zdarzeniu, jeżeli mogło ono spowodować uwolnienie się szkodliwego czynnika biologicznego;

8) podjęcia natychmiastowych działań mających na celu likwidację przyczyn i skutków zaistniałej awarii lub wypadku;

9) zgłaszania awarii lub wypadku związanego z uwolnieniem się szkodliwego czynnika biologicznego do właściwych jednostek służby medycyny pracy i inspektora sanitarnego.

 

Celowe użycie czynnika biologicznego, w tym przypadku Bacillus subtilis, jako środka ochrony przed chorobami roślin, nakłada na pracodawcę również obowiązek zgłaszania użycia czynnika biologicznego właściwemu inspektorowi sanitarnemu (co najmniej 30 dni przed dniem użycia po raz pierwszy).

 

Przepisy te skierowane są przede wszystkim do zakładów pracy (przemysłowych, usługowych), producentów rolnych, osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolniczych. Gospodarstwa te podlegają przepisom prawa pracy, w tym rozporządzeniom z zakresu bhp i są kontrolowane i nadzorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną. Tutaj zgodnie z Kodeksem Pracy [Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm.] to pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, a przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika.

 

Zdecydowanie inna sytuacja jest w przypadku rolnictwa indywidualnego. W Polsce jest to specyficzny sektor gospodarki pod względem obowiązku stosowania przepisów bhp oraz ich egzekwowania. Rolnicy, jako osoby samozatrudniające się w swych gospodarstwach, nie podlegają Kodeksowi Pracy obowiązującemu w polskim ustawodawstwie. W związku z powyższym, możliwość egzekwowania przepisów bhp przez Państwową Inspekcję Pracy, nie mieści się w zakresie działalności tejże instytucji.